Entre els serveis que s’ofereixen a la Mancomunitat es troba l’Equip Social de Base, el SEAFI (Servei Especialitzat d’Atenció a la Família e Infància), ambdós especialitzats en donar ajudes, informació i orientació a les famílies que ho necessiten. Per altra banda, l’AEDL (Agència d’Ocupació i Desenvolupament Comarcal) s’ecarrega de promoure el desenvolupament socioeconòmic i l’ocupació enla comarca. Actualment, la Mancomunitat també disposa d’un servei d’assessoramente tècnic Agrari, d’un departament d’Igualtat i d’un departament d’Animació sociocultural.

 

EQUIP SOCIAL DE BASE

Els serveis socials de la Mancomunitat de la Ribera Baixa ofereixen recursos, intervencions i prestacions per tal d’ajudar a les persones i els grups socials a resoldre les seues dificultats.
L’objectiu principal és millorar la qualitat de vida i la integració a la comunitat dels col·lectius més desafavorits.

 

SERVEI ESPECIALITZAT D’ATENCIÓ A LA FAMÍLIA E INFÀNCIA

S.E.A.F.I., com a servei especialitzat en atenció secundària, intervé de forma integral en problemàtiques familiars, a instància de l’Equip Municipal de Serveis Socials Generals.

Va dirigit a menors en situació de risc i a les seues famílies, i el seu objectiu és aconseguir un funcionament familiar saludable e integrador, que oferisca al nucli familiar en el seu conjunt i a cada u dels seus membres individualment un desenvolupament adequat.

 

AGÈNCIA D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT COMARCAL

L’Aedl també és un servei de la mancomunitat, com hem explicat en l’àrea d’ocupació i formació, té com objectiu el desenvolupament socioeconòmic i el foment de l’ocupació en la comarca. El servei va adreçat a persones desocupades, a persones que volen millorar el seu perfil laboral i professional i al teixit empresarial de la comarca.

 

 

SERVEI D’ORIENTACIÓ LABORAL

La Mancomunitat ofereix un servei d’orientació laboral a les persones desocupades de llarga durada de la comarca.

Aquest servei proporciona l’acompanyament personalitzat per crear el seu propi itinerari professional alhora que es posa al seu abast una sèrie de recursos com la definició del perfil professional, adaptació Curriculum Vitae, carta de presentació, recerca de treball per internet, l’entrevista de selecció entre altres.

 

SUPORT A TÈCNICS MUNICIPALS

La Mancomunitat disposa d’un enginyer civil que s’encarrega de donar suport tècnic als enginyers municipals que ho sol·liciten en les seues tasques diàries, així com actualitzar plànols i documentació de les instal·lacions existents.

 

 

DEPARTAMENT D’IGUALTAT

L’equip d’Igualtat de la Mancomunitat prestarà l’assistència tècnica per a l’elaboració i implantació del Pla en la Mancomunitat, i col·laborarà amb la resta de personal treballador en resoldre totes les qüestions i dubtes que puguen aparèixer per part del personal en el referent a matèries d’Igualtat.

L’obtjectiu general serà aconseguir la igualtat efectiva i la no discriminació entre homes i dones a l’organització interna de la Mancomunitat de la Ribera Baixa.

 

ALTRES

La Mancomunitat de la Ribera Baixa ofereix un servici de recollida d’animals abandonats que hi han als nostre municipis. Seran transportats a una residència canina, “La Pinada” on després podran ser adoptats.

 

També s’ofereix un servici de recollida d’envasos lleugers, envasos que es depositen en el contenidor groc, per al seu posterior reciclatge.