PLA RENOVE 2019 DE MAQUINÀRIA AGRÍCOLA

1. Concessió directa de subvencions estatals destinades a l’adquisició dels següents tipus de màquines noves:

a) Tractors.
b) Màquines automotrius: de recol·lecció, d’aplicació de productes fitosanitaris i fertilitzants, excloses cisternes de purins.
c) Maquines arrossegades o suspeses: sembradora directa, abonadora, equips d’aplicació de productes fitosanitaris, cisternes de purins amb sistemes de localització de producte al sol (relles y discos (per a aplicació al sol), tubs flexibles (manegues) o rígids (per a aplicació sobre el sol), així com sistemes de localització de purins al sol independentment de la cisterna).

2. Es podran beneficiar de la subvenció:

a) Les persones, empreses o agrupacions titulars d’una explotació agrària inscrita al Registre General de la Producció Agrícola (REGEPA), o al Registre d’Explotacions ramaderes (REGA), o, en el cas de cooperatives, societats agràries de transformació (SAT) o altres agrupacions agràries, amb socis/es o membres titulars de les dites explotacions.
b) Les persones o empreses que presten serveis agromecànics, amb maquinària agrícola, a l’agricultura inscrites en l’Impost d’Activitats Econòmiques a l’epígraf 911.
c) Les agrupacions de tractaments integrats en agricultura i les agrupacions de defensa sanitària ramadera.

3. Termini per presentar sol·licituds:

Fins al 15 de setembre de 2019.

Més informació al BOE: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2019-16082