Departament de Joventut

Objectius


El model de l’EVJ s’aproxima a les persones joves des d’una doble perspectiva. Les entenen, en primer lloc, com a objecte de les polítiques públiques per fer-les receptores de serveis i suports, però hi proposem i demanem, al mateix temps, que siguen subjecte de les polítiques, que intervinguen de forma decisiva en la seua construcció, en la posterior execució i, per descomptat, en l’anàlisi i valoració de resultats.
Les persones joves, per tant, han de poder ser partícips de les polítiques de joventut en tots els estadis possibles del seu procés d’aplicació. En conseqüència:
-Han de tindre accés a tota mena d’informació que potencialment els afecta.
-Han de tindre la possibilitat d’opinar amb llibertat, amb canals pràctics per a comunicar i expressar públicament les seues posicions, amb vies adequades per a proposar, reclamar i exigir.
-Han de tindre la capacitat d’intervindre en les decisions que definiran les actuacions que els tenen com a objecte o que els afecten .
Tots aquests estadis de participació s’entenen com a drets que han d’estar a l’abast de la població jove, i han de poder fer-los efectius en la mesura que hi tinguen interès o que ho desitgen, fins al màxim nivell a què vulguen arribar.
És així com s’esdevé central el paper interlocutor dels i de les professionals de joventut adscrits a cadascun dels territoris (municipis o mancomunitats), que estableixen el vincle necessari per a recollir el seu posicionament i per a trobar canals de relació que suplisquen la formalitat.
La intervenció de les persones joves en l’EVJ amb un paper decisiu es planteja, finalment, de manera indirecta a través dels mecanismes de coneixement i anàlisi de la realitat que es desplegaran des de l’IVAJ.

 

Funcions


El departament de Joventut te com a objectiu assolir les següents funcions:

 • COORDINACIÓ per al disseny i implementació de polítiques de joventut.

 • PROMOCIÓ en l’àmbit de la mancomunitat i en els municipis que la integren, dels següents programes:
  1. Pla Jove. Assessorar i col·laborar en l’elaboració de plans locals i elaborar el pla comarcal de joventut.
  2. Educació en la participació.
  3. Consells de joventut. Donar suport als consells locals, o a les associacions o grups de joves per a la creació de consells.
  4. Oci educatiu.
  5. Voluntariat. Col·laboració amb les entitats de voluntariat dels municipis compresos en l’àrea geogràfica per a la promoció del voluntariat.
  6. Educació en valors. Campanyes de sensibilització i educació en valors utilitzant els recursos que puguin oferir l’IVAJ i altres administracions i entitats, especialment les de l’àmbit local.
  7. Carnet Jove. Promoure el coneixement i adhesió i facilitar l’accés de la població jove.
  8. Bones pràctiques. Detecció i difusió de bones pràctiques de joventut en l’àmbit local i presentació de bones pràctiques en les convocatòries que realitzi l’IVAJ.

 • INFORMACIÓ sobre activitats i temes d’interès per a les persones joves.

 

Documents d’interès


Enllaços d’interès


 

Contacte


Horari: De dilluns a divendres de 8:00h a 15:00h.

Contacte: 674 609 439 | 96 171 70 07 Ext: 2010

Correu electrònic: joventut@mancomunitatrb.es

Tècnica de Joventut: María Martínez Puig

Formulari de Contacte