El Departament d’Igualtat té com objectiu promoure i difondre igualtat als municipisAjuntaments i població pertanyent a la Mancomunitat de la Ribera Baixa.

Entre les funcions d’aquest Departament es compten les següents:

– Elaborar els Plans d’Igualtat interns de la pròpia Mancomunitat i dels Ajuntaments de cada municipi d’aquesta.

– Supervisar l’aplicació i l’avaluació dels Plans d’Igualtat dels Ajuntaments una vegada aprovats i implantats.

– Assessorar en matèria d’igualtat als Ajuntaments i parts interessades.

– Difondre i promoure l’ús d’un llenguatge inclusiu i no sexista tant dins com fora de l’Administració Pública.

– Conscienciar i transmetre valors d’igualtat mitjançant activitats dirigides als agents socials i població en general.

Què és un Pla d’Igualtat intern?

El Pla d’Igualtat Municipal, en la seua fase interna, regula la igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes de la plantilla del consistori. En aquest context, s’assimila al Pla d’Igualtat d’Empresa, encara que tenint en compte totes les peculiaritats que té una plantilla d’una administració pública local.

Matèries mínimes que ha de contemplar un Pla d’Igualtat:

  • Accés a l’ocupació.
  • Classificació professional.
  • Promoció.
  • Formació.
  • Retribucions.
  • Ordenació del temps de treball (conciliació de la vida laboral, personal i familiar).
  • Comunicació.
  • Prevenció de l’assetjament sexual i de l’assetjament per raó de sexe.

Horari: De dilluns a divendres de 8:00h a 15:30h.

Telèfon: 96 171 70 07

Contacte Departament: Departament d’Igualtat

Documentació: