Condicions de l’Assegurança Agrària Combinada per a cultius tropicals, vivers i hortalisses d’estiu

Han sigut publicades  les Ordres per les quals es defineixen els béns i els rendiments assegurables, les condicions tècniques mínimes de cultiu, l’àmbit d’aplicació, els períodes de garantia, les dates de subscripció i els preus unitaris de les següents assegurances, compreses en el quaranté Pla d’Assegurances Agràries Combinades:

Condicions de l’assegurança per a cultius tropicals i subtropicals.

Condicions de l’assegurança d’explotacions de planta viva, flor tallada, vivers i llavors.

Condicions de l’assegurança d’hortalisses a l’aire lliure, cicle primavera-estiu.